Vedtægter
Sønderby Kultur- & Bryghus

§ 1.0

Selskabets navn

§ 1.1

Selskabets navn er Sønderby Kultur- og Bryghus ApS.

§ 1.2

Selskabets formål er at erhverve og drive den gamle brugsejendom i Sønderby som fælleshus for beboere og sommerhusejere i Sønderby og omegn. Foreningen kan som grundlag herfor udleje lokaler til bl.a. beboelse og erhverv, således at lejeindtægterne herfra kan dække omkostningerne ved istandsættelse, vedligeholdelse og drift samt forrentning af lån. Et eventuelt overskud anvendes til aktiviteter og arrangementer, som er åbne for alle i Sønderby.

§ 2.0

Selskabskapital, anparter og ejerbog

§ 2.1

Selskabskapitalen er på nominelt 400.000 kr.

§ 2.2

Selskabskapitalen er opdelt i anparter á nominelt 1.000 kr.

§ 2.3

Hver anpart giver 1 stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder.

§ 2.4

Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets anpartshavere.

§ 3.0

Overgang af anparter

§ 3.1

Anparterne er frit omsættelige, idet det tilstræbes at opnå den bredest mulige ejerkreds blandt beboere og sommerhusejere i Sønderby og omegn.

§ 4.0

Generalforsamling

§ 4.1

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse.

§ 5.0

Ledelse

§ 5.1

Selskabet Ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. Bestyrelsen kan af sin midte udpege en direktion til at varetage den daglige ledelse.

§ 6.0

Regnskabsår

§ 6.1

Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra 11-03- 2019 til 31. december 2019.

§ 6.2

Revision er fravalgt.

§ 6.3

Selskabet udlodder ikke udbytte. Overskydende fri kapital kan investeres i ejendommen eller anvendes til aktiviteter og kulturelle formål til gavn for Sønderby.

§ 7.0

Tegningsregel

§ 7.1

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening

§ 8.0

Elektronisk kommunikation

§ 8.1

Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

§ 8.2

Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

§ 8.3

Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

§ 8.4

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Således vedtaget den 11.03.2019