Kim Rockhill
Bestyrelsesmedlem
Ulla Riis Madsen
Bestyrelsesmedlem
Pia Erlund
Bestyrelsesmedlem
Bo Zoffmann Jessen
Bestyrelsesmedlem, Direktør
Poul H Østergaard
Bestyrelsesmedlem
Karin Jessen
Formand
Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem